loader image

Usługa monitoringu
upraw roślinnych na potrzeby roszczeń odszkodowawczych
dla Metropolis Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych

Do jakich wniosków
doszliśmy wspólnie?

W sektorze rolnictwa zarządzanie ryzykiem upraw wartych wiele milionów złotych jest kluczowe dla stabilności prowadzonej działalności. We współpracy z pracownikami Metropolis Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych zbadaliśmy potrzeby potencjalnych odbiorców nowej usługi względem zautomatyzowanego monitoringu upraw, ich podejścia do nowych technologii i rozwiązań cyfrowych. Przeanalizowaliśmy trendy technologiczne w branży rolniczej oraz trendy w obszarze usług, a także możliwości wykorzystania dronów w tym sektorze. Przeprowadzone badania wskazały, iż najistotniejszą cechą projektowanej usługi musi być jej wiarygodność – dane gromadzone w trakcie świadczenia usługi mają stanowić niepodważalny dowód na stan i wartość upraw w przypadku wystąpienia roszczenia odszkodowawczego względem towarzystwa ubezpieczeniowego. Dotychczasowy brak obiektywnych argumentów w rękach właścicieli gruntów stanowił przeszkodę w skutecznym odwołaniu się od decyzji i ustalonej wysokości odszkodowania, przygotowanej często na podstawie niedokładnej dokumentacji, w tym wątpliwej jakości materiału fotograficznego. Obawy związane z wykorzystaniem najnowszych technologii do funkcjonowania usługi w opinii badanych nie znalazły poparcia.

Jak pracowaliśmy?

Zrealizowaliśmy badania jakościowe. Przeprowadziliśmy analizę konkurencji oraz prześledziliśmy bazy projektów naukowych wykorzystujących drony. Zorganizowaliśmy cykl warsztatów kreatywnych z pracownikami Metropolis Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych, które łączyły zespół pracowników z różnych obszarów firmy (likwidacja szkód, ubezpieczenia dla branży rolniczej, finanse) z zespołem konsultantów Metaphor. Na podstawie rezultatów wspólnej pracy zaprojektowaliśmy ścieżkę klienta oraz niezbędne narzędzia do realizacji poszczególnych etapów usługi. Pomogliśmy w wyborze i zakupie sprzętu wymaganego do świadczenia nowej usługi i opracowaliśmy procedury wykonywania operacji lotniczych specjalistycznym dronem. Przeszkoliliśmy pracowników Metropolis z zasad korzystania z bezzałogowych statków powietrznych oraz wykonaliśmy wspólnie obloty techniczne, gromadząc przykładową dokumentację zdjęciową upraw poddaną następnie obróbce przez specjalistyczne oprogramowanie.

Nasze rozwiązanie

W odpowiedzi na problem rolnictwa z udokumentowaniem szkód powstałych wskutek zjawisk atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych, które dotychczas było trudne, a czasami wręcz niemożliwe, zaprojektowaliśmy innowacyjną usługę monitoringu upraw roślinnych na potrzeby roszczeń odszkodowawczych. Stworzyliśmy projekt aplikacji wspierającej klientów w korzystaniu z usługi, zaprojektowaliśmy dla niej komunikację wizualną oraz stronę www firmy. Przetestowaliśmy nową usługę z potencjalnymi odbiorcami, a zebrane wnioski potwierdziły jej innowacyjność i zapotrzebowanie ze strony klientów. Dzięki nowej usłudze podmioty poszkodowane mogą zyskać obiektywne argumenty do szacowania wartości poniesionych szkód, które w przypadku sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym stanowią wartość dowodową, również w procesach sądowych.

LinkedIn
Share