loader image

Beneficjent Metaphor Sp. z o.o. Sp. kom.
realizuje projekt pn.
„Opracowanie w wyniku usługi badawczo-rozwojowej narzędzia informatycznego wspierającego realizację procesu innovation and design management” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje
Cel projektu:
opracowanie przez jednostkę naukową (SWPS Innowacje sp. z. o.o.) na zlecenie Metaphor narzędzia informatycznego w postaci portalu do projektowania innowacji.
Planowane efekty projektu:
gotowe do wdrożenia narzędzie informatyczne stanowiące innowację procesową świadczenie udoskonalonej usługi projektowania innowacji, zaspokajając potrzeby klientów oraz własne, ze szczególnym uwzględnieniem panującej sytuacji epidemiologicznej

Wartość projektu : 488 557,23 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 337 620,85 PLN
Okres realizacji Projektu: 01.10.2021 do 31.12.2022 r.

LinkedIn
Share