loader image

Stworzyliśmy diagnozę strategiczną Miasta Kalisz

Co zdiagnozowaliśmy?

Zintegrowana diagnoza dla miasta Kalisza służyła identyfikacji najistotniejszych dla kształtowania polityki rozwoju, potencjałów i problemów w trzech sferach: społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W dokumencie zestawione zostały kluczowe informacje, na podstawie których, na etapie prac nad strategią miały być formułowane wyzwania rozwojowe.

Na podstawie przeprowadzonych badań ustaliliśmy, że m.in. atutem życia kulturalnego w Kaliszu w opinii mieszkańców była dostępność do kultury wysokiej (filharmonii, teatru, galerii sztuki), co zdecydowanie wyróżnia Kalisz wśród innych miast podobnej wielkości i upodabnia go do większych aglomeracji. Elementem, który został również wyróżniony wśród badanych była dobra infrastruktura komunikacyjna (komunikacja miejska, sieć dróg w mieście), a także „kompaktowość” miasta – w opinii respondentów w Kaliszu „wszędzie jest blisko”, co generuje dużą oszczędność czasu w przemieszczaniu się. Respondenci wskazali także na dużą ilość zieleni w mieście oraz bliskość terenów zielonych poza miastem, co pozytywnie wpływa na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowia, aktywności ruchowej i tendencji badanych do zmiany sposobu życia w kierunku filozofii „work-life balance”.

Jak pracowaliśmy?

W ramach prac badawczych przeanalizowaliśmy aktualne programy w mieście, sporządzone dokumenty i dostępne dane – w sumie przeanalizowaliśmy kilkadziesiąt dokumentów dotyczących Miasta Kalisza, Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i sytuacji miast w Polsce. Przeanalizowaliśmy również artykuły naukowe z zakresu gospodarki przestrzennej. Dokonaliśmy także analizy benchmarkingowej, czyli porównań wybranych wskaźników rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego miasta Kalisz na tle pięciu innych miast średniej wielkości w Polsce.

Zorganizowaliśmy badania społeczne, tj. 20 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych, które ze względu na pandemię, zostały przeprowadzone telefonicznie. Zainicjowaliśmy warsztaty co-creation z mieszkańcami miasta, a także przeprowadziliśmy analizę SWOT, której głównym celem było określenie aktualnej sytuacji Kalisza, jego silnych i słabych stron, perspektyw rozwoju miasta, ale także ewentualnych zagrożeń. Przeprowadziliśmy również badanie ilościowe (ankiety), które uzupełniły zdobyte informacje o dodatkowe dane. Dzięki zaangażowaniu instytucji edukacyjnych, kulturalnych i samego Miasta w rekrutację respondentów, udało się zebrać w sumie 1324 kwestionariusze ankietowe, co stanowi niemal 1,5% całej populacji mieszkańców Kalisza!

Nasze rozwiązanie

Wspólnie z Urzędem Miasta Kalisza opracowaliśmy diagnozę strategiczną miasta oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Przygotowaliśmy mierzalne i porównywalne wskaźniki dla każdego obszaru funkcjonowania miasta oraz wskazaliśmy kluczowe trendy mające znaczenie dla przyszłego rozwoju Miasta Kalisza.

Opracowana diagnoza służy do identyfikacji najistotniejszych potencjałów, a także ewentualnych zagrożeń czy problemów dla kształtowania polityki rozwoju regionu w trzech sferach: społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Opracowana diagnoza odpowiada zakresowi określonemu w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

LinkedIn
Share